اتاق فرار


معدن

داستان بازی

قرن ها پیش یکی از شاهان ایران در حمله به هندوستان جواهری بسیار ارزشمند را از یکی از حاکمان هند به عنوان غنیمت جنگی برداشت این جواهر در میان خانواده این شاه جوان دست به دست گشت و بر سر آن خون های زیادی ریخته شد تا اینکه یکی از این خانواده تصمیم گرفت این جواهر را در سرزمین باستانی و افسانه ای به نام تهران خاک کند.
حال گروهی جوان توانسته اند نقشه ای بیابند که آن ها را به سمت یافتن مکان این جواهر راهنمایی میکند. مشکل اصلی آن است که این جواهر زیر زمین و درست در قلب تهران خاک شده است. آن ها باید تونل کنده و به مکان دقیق این جواهر برسند.

حال شما به عنوان عضوی از این گروه باید کاوشگر این سنگ با ارزش باشید.
آیا آماده اید؟

توضیحات

ظرفیت اتاق
6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مقداری سختی بازی
مبلغ پیش پرداخت
50 هزار تومان
پرداخت نهایی
35 هزار تومان به ازای هر نفر
اتاق هر روز هفته از ساعت 11 الی 20 قابل رزرو است